foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Regulamin Konkursu na Najlepsze Miody
XVIII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie

Organizator i cel konkursu

Burmistrz Przemkowa oraz Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

Celem Konkursu jest promocja dobrych miodów ich producentów oraz integracja środowiska pszczelarskiego.

Kategorie

 • Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 • Miód wrzosowy

 • Miód wielokwiatowy

 • Miód rzepakowy

 • Miód akacjowy

 • Miód lipowy

 • Miód gryczany

 • Miód spadziowy

 • Miód nawłociowy

Warunki udziału:

 • Posiadanie własnej pasieki lub gospodarstwa pasiecznego.

 • Produkcja i sprzedaż miodów pod własną marką lub nazwiskiem. W przypadku zgłoszenia miodu w kategorii ”Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich” zgłaszany miód musi posiadać odpowiednie świadectwo jakości handlowej wydane przez IJHARS.

 • Uczestnictwo w XVIII Dolnośląskim Święcie Miodu i Wina w Przemkowie 23-24 września 2017 r.

Zgłoszenia:

 • Miody do oceny należy przekazywać organizatorowi pierwszego dnia imprezy do godz. 1430. Organizator będzie zbierał miody do oceny od godz. 900 do 1400 . Od godz. 1400 do 1430 miody do oceny będą przyjmowane w namiocie organizatora*.

 • Miody do oceny należy przekazywać w oryginalnych opakowaniach w jakich miody są oferowane do sprzedaży. Przyjęty do oceny miód zostanie oznaczony kolejnym numerem w danej kategorii oraz oklejony w sposób uniemożliwiający odczytanie oryginalnej etykiety. Na zewnętrznej stronie oklejki zostanie umieszczony ten sam numer co na etykiecie słoika. W przypadku braku lub nieczytelnego określenia producenta miodu dane te zostaną zapisane na wewnętrznej stronie oklejki.

Ocena:

 • Oceny jury min. 5-osobowym składzie. W skład jury wejdą: przedstawiciel organizatora, przedstawiciel Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej, zaproszeni goście honorowi i przedstawiciele dolnośląskich organizacji pszczelarskich.

 • Punktacja w danej kategorii obywa się po przedstawieniu informacji jakie wymagania stawiane są miodowi w danej kategorii: zapach, smak, kolor, konsystencja.

 • Członkowie jury punktują w losowej kolejności każdy miód w danej kategorii przyznając od 1 do 10 punktów. (1 punkt miód zły nieodpowiadający cechom danej odmiany, 10 punktów miód bardzo dobry (smaczny) odpowiadający cechom danej odmiany)

 • Zwycięzcą konkursu jest miód, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwa miody równej liczby punktów Komisja powtórnie ocenia miody z równą liczbą punktów, Aż do momentu ustalenia trzech najlepszych miodów w danej kategorii. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia poprzez głosowanie zgodnie z wyżej podanymi zasadami, rozstrzygnięcie pomiędzy najwyżej ocenionymi miodami nastąpi na scenie podczas wręczania nagród, a dokona go osoba wybrana spośród publiczności.

Nagrody:

 • Za pierwsze miejsce złoty medal, dyplom i nagroda rzeczowa lub pieniężna w zależności od przychylności sponsorów. Prawo do używania loga święta lub wizerunku medalu łącznie z napisem „Najlepszy miód (… rodzaj miodu) Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie 2017” w stosunku do partii miodu poddanego ocenie**.

 • Za drugie i trzecie miejsce dyplom, możliwe również nagrody rzeczowe w zależności od przychylności sponsorów.

Ogłoszenie wyników:

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę w trakcie głównych uroczystości. Informacje o wynikach zostaną podane w mediach oraz zamieszczone na stronach internetowych święta.

* Informujemy, że miody przeznaczone do oceny po konkursie służą do darmowego poczęstunku uczestników święta.

** Informujemy, że nazwa „Święto Miodu i Wina” oraz „Dolnośląskie Święto Miodu i Wina” jak również oznaczenia graficzne są zarejestrowanymi u Urzędzie Patentowym RP oznaczeniami handlowymi i ich wykorzystanie podlega ochronie prawnej.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.