foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Na stanowisko Podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym.

 

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

 OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 (zatrudnienie od 01.07.2015 r.)

 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) obywatelstwo polskie,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

f) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe - niewymagane, lecz brane pod uwagę przy ocenie:

a) doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: 1 rok,

b) doświadczenie w pracy w jst w tym na pokrewnych stanowiskach: 1 rok, w tym: staż, praktyka zawodowa,

c) wykształcenie wyższe ekonomiczne preferowane kierunki: rachunkowość, finanse

d) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o rachunkowości, 0 sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych 1 finansowych, umiejętność obsługi komputera i programów - WINDOWS, Microsoft Office ( Word - edytor tekstów,Excel - arkusz kalkulacyjny),

e) dokładność, operatywność, kreatywność,

f) umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

g) łatwość nawiązywania kontaktów,

h) zdolności interpersonalne,

i) komunikatywność,

j) kultura osobista,

k) łatwość podejmowania decyzji,

I) sprawna i efektywna organizacja pracy,

m) umiejętność pracy w zespole,

n) odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Zadania główne:

a) prowadzenie urządzeń syntetycznych i analitycznych wydatków, w tym strukturalnych, z zakresu księgowości budżetowej, poprzez prowadzenie kart wydatków i kosztów budżetowych, wydatków i kosztów realizowanych na podstawie porozumień, remontów kapitalnych i inwestycji, funduszy celowych, wydatków i kosztów poszczególnych programów i projektów, wydatków i kosztów zadań własnych i zleconych,

b) prowadzenie kart analitycznych do konta zespołu 2 - „Rozrachunki i roszczenia",

c) uzgadnianie miesięcznych obrotów i sald urządzeń analitycznych z urządzeniami księgowości syntetycznej,

d) prowadzenie urządzeń analitycznych stanu majątkowego według osób materialnie odpowiedzialnych,

e) bieżące uzgadnianie zapisów w księgach inwentarzowych i kartach ilościowo-wartościowych z obrotami syntetycznymi,

f) sporządzanie informacji, analiz, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności,

g) prowadzenie kontroli realizacji planu finansowego jednostki - Urzędu Miejskiego, w tym planu zadań zleconych i własnych, realizowanych porozumień, poszczególnych Programów i Projektów, zadań inwestycyjnych,

h) kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych,

i) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej złożonych w Referacie Finansowym zabezpieczeń należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, złożonych gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń, w tym również udzielonych przez Urząd Miejski i Gminę Przemków gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń,

j) przygotowywanie dokumentów do : zakładania lokat, likwidacji lokat, dokonywania zwrotu złożonego zabezpieczenia umowy o zamówienie publiczne w formie gwarancji, poręczenia , innego zabezpieczenia oraz dokumentów dotyczących udzielonych zabezpieczeń.

2) Zadania okresowe:

a) przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy,

b) opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń,

c) sporządzanie sprawozdań okresowych, bilansu jednostki, wymaganych wydruków, zestawień,

d) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego,

e) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym pełnienie dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, iv rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Informacja o warunkach pracy:

Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d) oryginał kwestionariusza osobowego

e) kopie świadectw pracy

f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202),

h) oświadczenie o niekaralności,

i) referencje,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej

 

Platformy Usług Administracji Publicznej patrz:

 

http://umprzemkow.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html

 

w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

 Urząd Miejski w Przemkowie

 Plac Wolności 25

 59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym" w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://umprzemkow.bip.gov.pl

 

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.