foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burmistrz Przemkowa zaprasza do składania ofert pracy na stanowisku Animatora boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przemkowie.

 Zatrudnienie w formie umowy-zlecenia na okres od 1.06.2015 do 30.11.2015. W okresie miesiąca należy przepracować 160 godzin, przy czym:

 - 80 godzin – umowa zlecenie z Gminą Przemków,

 - 80 godzin – umowa zlecenie z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

 W ramach tych godzin istnieje możliwość zatrudnienia dwóch animatorów.

 Grodziny pracy animatora ustala się następująco:

 - od 15.00 do 20.00 – od poniedziałku do piątku,

 - od 13.00 do 21.00 w soboty,

 - od 14.00 do 21.00 w niedziele.

 Pozostałe w miesiącu godziny do wykorzystania wg uznania.

 

Niezbędne wymagania:

 - obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 - niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie),

 - posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora lub trenera, albo nauczyciela wychowania fizycznego.

 

Zadaniem animatora będzie:

 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w Gminie Przemków poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

 - działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej, poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych,

 - organizacja imprez i rozgrywek sportowych,

 - współpraca z nauczycielami placówek oświatowych w zakresie organizacji sportu w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych,

 - utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu sportowego ORLIK,

 - rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Wymagtane dokumenty:

 - cv i list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania boiska, tj. proponowany zakres zajęć sportowych, szczegółowy harmonogram działalności obiektu przy uwzględnieniu 160 godzin w miesiącu,

 - kopie dyplomów poświadczających wymagane kwalifikacje,

 - oświadczenie o: niekaralności, dobrym stanie zdrowia, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 dokumenty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Przemkowie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 28.05.2015.

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.