foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków


 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 01.08.2018 r.)

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,

 2. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

 8. prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane o kierunku ochrona środowiska, budownictwo lub pokrewne,
b) mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,
c) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o ochronie przyrody, prawa ochrony środowiska, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, o ochronie zwierząt, kodeks postępowania administracyjnego,

d) kreatywność,

e) odporność na stres,

f) łatwość podejmowania decyzji,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) komunikatywność,

i) sprawna i efektywna organizacja pracy

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. Zadania główne:

1. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem dróg i chodników, oraz utrzymania terenów zielonych,
a w szczególności z zakresu:

a) oczyszczanie z zanieczyszczeń chodników, dróg, parkingów i placów,

b) zimowego oczyszczania chodników, zapobiegania śliskości lodowej,

c) koszenia trawników,

d) formowania żywopłotów,

e) nasadzenia roślinności ozdobnej.

f) konserwacji zieleni miejskiej,

g) opróżniania koszy ulicznych,

h) mycia wiat przystankowych,

i) remontów ławek, kwietników  i koszy na terenie gminy Przemków,

j) usuwanie traw i zakrzaczeń z terenów stanowiących własność Gminy Przemków .

2. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy Przemków, a w szczególności :

a) prowadzenie spraw  związanych z należytym funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznych .

3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

4. Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń z zakresu wykonywanych czynności.

5. Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu wykonywanych czynności, zestawień i informacji z zakresu wykonywanych czynności.

6. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego .

7. Nadzór nad pracownikami interwencyjnymi wykonującymi prace związane z zakresem czynności pracownika .

8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd .

B. Zadania okresowe:

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, częstymi wyjazdami w teren w różnych warunkach atmosferycznych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu. Praca związana z koniecznością posiadania praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektora ds. gospodarki komunalnej
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia 4 lipca 2018r. do godz. 13.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:


 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

7) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.