foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 14.06.2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2018 r.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przemków.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/210/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przemkowa w zakresie prowadzonych postępowań o umorzenie podatku.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przemkowa w zakresie komunikacji podmiejskiej.

7.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.