foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

herb -RM.jpg

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) na dzień 26.04.2018 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2018 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

4.    Podjęcie uchwaływ sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Przemków.

6.    Przedstawienie informacji na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przemków za 2017 r.

7.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na terenie gminy Przemków za 2017 r.

8.    Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia pomocy społecznej na terenie gminy Przemków za 2017 r.

9.    Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2017 r.

10. Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy w 2018 roku.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji ds. Społecznych za rok 2017.

12. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie


Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.