foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenie o III posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Przemków

 

Informuję, iż działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie r. gminnym /Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm./ na dzień 29 grudnia 2014 r. zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie

Sesja odbędzie się o godz. 16.00 w Sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2014 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.”
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2015 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2015 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2015 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2015 r.
  10. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.