foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  Działając na podstawie art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239, ze zm.)

 

Burmistrz Przemkowa

 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu

 w Gminie Przemków w 2017 r.

 

1. Przedmiot konkursu:

1) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w gminie Przemków.

2) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie triathlonu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

3) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w szachy dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

4) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie sportu wędkarskiego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

5) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w tenis ziemny dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

6) Realizacja zadania publicznego polegającego na: objęciu szkoleniem w zakresie gry w brydża młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi:

- dla zadania nr 1 – 83.500 zł

- dla zadania nr 2 – 4.000 zł

- dla zadania nr 3 – 2.500 zł

- dla zadania nr 4 – 3.000 zł

- dla zadania nr 5 – 4.000 zł

- dla zadania nr 6 – 3.000 zł

 

3. Zasady przyznawania dotacji i kryteria oceny oferty:

1) Decyzję o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) zgodność zadania z zadaniami gminy określonymi ustawami lub uchwałami,

b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom,

c) możliwości organizacyjne i techniczne oferenta oraz zasięg oddziaływania (w tym zasoby ludzkie, ich doświadczenie i kwalifikacje) gwarantujące sprawną i wysoką jakość realizacji zadania publicznego,

d) wysokość i kalkulację kosztów realizacji zadania przedstawionego we wniosku, w tym realizację do zakresu rzeczowego zadania,

e) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot.

f) przebieg dotychczasowej współpracy oraz doświadczenie przy realizacji zadania.

2) Oceny merytorycznej dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert powołana przez Burmistrza Przemkowa.

3) Komisja dokonując oceny będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a) spełnianie warunków formalnych,

b) zawartość merytoryczną oferty,

c) przedział czasowy realizacji zadania,

d) możliwości organizacyjne i techniczne oferenta oraz zasięg oddziaływania (w tym zasoby ludzkie, ich doświadczenie i kwalifikacje) gwarantujące sprawną i wysoką jakość realizacji zadania publicznego,

e) stosunek wykazanych kosztów do zakresu merytorycznego oferty,

f) przebieg dotychczasowej współpracy oraz doświadczenie przy realizacji zadania.

4) Ostateczną decyzję w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne podejmuje burmistrz Przemkowa po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. , Wyniki podawane są do publicznej wiadomości prze wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz umieszczenie w serwisie internetowym . Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Zastrzega się możliwość wyboru jednej oferty w ramach realizacji zadania.

6) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie winno być zrealizowane w czasie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie.

2) Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością i z zachowaniem zasady wysokiej jakości, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami.

3) Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców miasta i gminy Przemków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

4) Oferent wydatkuje środki przyznane w trybie dotacji po podpisaniu umowy.

 

5. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane w 2017 r., wraz z kosztami:

- zadanie nr 1 – 69.000zł – przekazano 69.000zł

- zadanie nr 2 – 4.500zł – przekazano 4.000zł

- zadanie nr 3 – 2.500zł – przekazano 2.500zł

- zadanie nr 4 – 2.000zł – przekazano 2.000zł

- zadania nr 5 – 0zł – nowe zadanie

- zadanie nr 6 – 0zł – nowe zadanie

 

6. Składanie ofert:

1) Oferty zgodne z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia, należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, w terminie do dnia 9.06.2017 do godz. 12.oo z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Przemków w 2017 r.”.

2) Oferty mogą składać niedziałające w celu osiągnięcia zysku kluby sportowe działające na obszarze Gminy Przemków.

3) Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4) Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

6) Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. poz. 1300).

7) Dodatkowych informacji udziela Alicja Siódmak – tel. 768319081.

8) Burmistrz Przemkowa zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

/-/ Jerzy Szczupak

Burmistrz Przemkowa

Pobierz całość wraz z załącznikami: plik ODT, plik PDF

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.