foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na czas zastępstwa:

Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

 6. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: 1 rok,

 2. doświadczenie w pracy w jst w tym na pokrewnych stanowiskach: mile widziane 1 rok, w tym: staż, praktyka zawodowa,

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. znajomość prawa administracyjnego,

 5. prawo jazdy kat. B i umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi

 6. łatwość nawiązywania kontaktów,

 7. zdolności interpersonalne,

 8. komunikatywność,

 9. kultura osobista,

 10. łatwość podejmowania decyzji,

 11. sprawna i efektywna organizacja pracy,

 12. umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2102).

3. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy, a w szczególności:

 • Koordynowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych i firm wykonujących usługi komunalne w zakresie zaopatrzenia gminy w wodę, oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów stałych i płynnych, utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień.

 • Nadzór nad wykonywanymi usługami komunalnymi na rzecz gminy.

 • Prowadzenie spraw związanych z należytym funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci.

4.Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem i użyczeniem osobom fizycznym i prawnym nieruchomości, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), a należących do kompetencji gminy.

5. Ustalanie opłat za zarząd, dzierżawę.

6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogródkach działkowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2260).

7. Udzielanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej.

8. Przygotowanie danych i informacji dla stanowiska ds. zamówień publicznych w celu ogłaszania przetargów na usługi komunalne.

9. Przygotowywanie materiałów do konstrukcji budżetu gminy na dany rok.

10. Zastępowanie Inspektora ds. dróg i ochrony środowiska.

11. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

2. Zadania okresowe:

1.  Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt 1.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d) oryginał kwestionariusza osobowego

e) kopie świadectw pracy

f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2016 poz. 902

h) oświadczenie o niekaralności,

i) referencje,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w terminie do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.