foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków


Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) na dzień 07.04.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.
Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 26.01.2016 r.; 11.02.2016 r. i 17.03.2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Gminy Przemków na 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2016-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemków na lata 2016-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przemkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom Gminy Przemków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/59/15 Rady Miejskiej w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków.
12. Informacja Komisji Rewizyjnej o działalności w I kwartale 2016 r.
13. Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:
http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.