foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Gmina Przemków uzyskała dofinansowanie w wysokości 91.937,52 zł, na opracowanie gminnego programu rewitalizacji w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  Prace nad przygotowaniem lokalnego programu rewitalizacji oparte będą na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy m.in. z przedsiębiorcami, NGO, właścicielami nieruchomości, w tym zwłaszcza we współpracy z lokalną społecznością. Proces planowania podjęty w LPR stanie się ważnym elementem integracji społecznej, ponieważ zapoczątkuje dyskusję społeczeństwa na temat istotnych zagadnień zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego na zdegradowanym obszarze.

Opracowanie rzetelnego i pełnego programu rewitalizacji zostanie poprzedzone powołaniem przez Burmistrza Przemkowa wielofunkcyjnego zespołu, który będzie koordynował proces opracowywania i wdrażania programu, poinformowaniem społeczeństwa o zamiarze przystąpienia do opracowania LPR, pełną, szczegółową diagnozą, zdegradowanego obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zebraniem wśród wszystkich grup interesariuszy i lokalnej społeczności opinii na temat rozpoznanych problemów, sposobów ich rozwiązania i możliwości rozwoju miasta m.in. za pomocą badań ankietowych, konsultacji społecznych, określeniem, na podstawie zgromadzonych informacji właściwych kierunków do poprawy i rozwoju społeczno-gospodarczego zdegradowanego obszaru.

Udział społeczeństwa jest wpisany w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu, dlatego Gmina zaplanowała szeroki zakres partycypacji i współdecydowania społeczeństwa na każdym szczeblu opracowywania i wdrażania LPR.

Opracowanie gminnego program rewitalizacji pozwoli na określenie kierunków wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej poprzez intensywny i zrównoważony rozwój Przemkowa pod względem przestrzennym i społeczno – gospodarczym, tworzący przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia dla wszystkich mieszkańców gminy. Dokument umożliwi Gminie ubieganie się o wsparcie finansowe projektów ze środków z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020.

 

 

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2019 Przemków Rights Reserved.