foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

p.o. Dyrektor Zakładu Budżetowego "Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Przemkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

ADMlNlSTRATORA w Dziale Eksploatacyjno - technicznym,, Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej"  w Przemkowie

1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie ( charakter lub typ szkoły) : średnie lub wyzsze
b) Wymagany profil ( spacjalnośó) - -
c) Doświadczenie zawodowe - 1 rok


2. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość obsługi sprzętu komputerowego funkcjonującego na platformie programów
m.in. Windows: Word, Exel itp.
b) Doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach.
c) Znajomość podstawwowych aktow prawnych tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami i Kodeks
Postępowan ia Adm i nistracyjnego.
d) Predyspozycje osobowosciowe - odpornośó na stres, samodzielność,


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie analiz kosztów i przychodów związanych z eksploatacją nieruchomości,
b) prowadzenie ksiąg meldunkowych,
c) kontrola utrzymywania porządku i czystościw nieruchomościach,
d) obsługa programu THB - WODA- zestaw inkasencki PS|ON
e) odczyty wodomierzy, wystawianie faktur za wodę i ścieki z wykorzystaniem systemu
PS|ON-wzasobach MZGM
f) przyjmowanie zgłoszeń o awariach, ich ewidencja, usuwanie oraz nadzor nad
wykonywa n iem prac pzez konserwatorów,
g) prowadzenie ewidencji zarządzanych i administrowanych terenów, zasobów
mieszkaniowych, lokali uzytkowych oraz innych nieruchomości zabudowanych i
niezabudowanych,
h) sporządzanie i prowadzenie umów najmu dla zarządzanych i administrowanych
nieruchomości.
i) prowadzenie rozliczeń z dostawcami energii ceplnej, elektrycznej, gazu ziemnego i wody,
j) prowadzenie wszystkich spraw dotyczących zamowień publicznych,
k) zwoływanie i prowadzenie zebrań ogołu właścicieli lokali zgodnie z ustawą o własności lokali,


4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokumenty poświadczające wykształcenie - kopie.
d) dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie - kopie
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z krajowego Rejestru
Skazanych),
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
(w przypadku zatrudnienia kandydat skierowany zostanie na badania lekarskie wstępne).
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych, i) kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie,


Dyrektor MZGM może w każdym momencie unieważnić nabór.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie
MZGM:
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie
Dworcowa 7, 59-170 Przemków
Sekretariat MZGM

lub pocztą na adres MZGM z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Administratora Zakładu Budżetowego ,, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Przemkowie
w terminie do dnia 10 września.2015 r. do godziny 14,00
Aplikacje, ktore wpłyną do MZGM po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie i pisemnie.
lnformacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej / wi,vw.sbip.pl/nprzemkow l oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Przemkowie, tablicy informacyjnej MZGM,oraz stronie internetowej www.mzgmprzemkow.pl
Wymagane dokumenty aplikacyjne: (list motywacyjny i szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byó opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.a8.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dn.22.03.1999 opracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z poźniejszymi zmianami)",

Polish Czech English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Copyright © 2018 Przemków Rights Reserved.